Quy tắc viết bài

Mọi thành viên viết bài bắt buộc phải tuân thủ các chuẩn mực quy tắc sau đây: Đạo văn (plagiarism): Tuyệt đối nghiêm cấm đạo văn, mọi hình ảnh, tài liệu, số liệu,… bắt buộc phải trích dẫn tác giả. Khuyến khích trích nguồn theo chuẩn IEEE, APA6. Các thành viên được yêu cầu viết …

Tạo trang web với WordPress
Tham gia