Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

Ứng Dụng Phân Tích Chuỗi Thời Gian Trong Kinh Doanh

Khi thực hiện một mô hình phân tích hoặc dự báo nào đó, sau khi có kết quả từ mô hình, các kết quả có thể giúp các bên nghiệp vụ thấy được thông tin hữu ích hoặc đưa ra các kết quả dự báo. Tuy nhiên khi giao tiếp với các bên nghiệp vụ …

Advertisement